Cơ cấu tổ chức

  • Sinh ngày: 1976
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Pjico Bảo hiểm Bến Thành