Cơ cấu tổ chức

  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính Trị

Chức vụ: Thành viên HĐQT KCN Vĩnh Lộc, Bến Lức, Long An.

Số cổ phần nắm giữ: 55.000 cổ phần, chiếm 0,08% VĐL