Cơ cấu tổ chức

  • Sinh ngày: 1953
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

Chức vụ: Không

Số cổ phần nắm giữ: 10.660 cổ phần, chiếm 0,02% VĐL