Cơ cấu tổ chức

  • Sinh ngày: 1983
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế, Cử nhân Tài Chính - Ngân Hàng

Chức vụ:

  • Chuyên viên đầu tư cấp cao Quỹ Đầu tư Tael Partners
  • Thành viên HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam